Propera a la seva celebració, torna a ser una satisfacció comunicar-vos la 19a edició de la fira Barcelona Meeting Point, que tindrà lloc a la Fira de Barcelona entre els dies 21 i 25 d’octubre de 2015.

Constants en l’esforç, Barnaquatre Gestió de Finques estarem presents amb estand propi. Cercarem un cop més aturar la nostra dinàmica diària per escoltar el sector immobiliari: clients, professionals, estudiosos, nacionals i estrangers, institucionals i empresarials. Cada part del trencaclosques en que consisteix l’activitat professional, on cada part és important i cal conèixer per completar el quadre. Només així podem reeixir en el nostre objectiu, ser un equip de serveis immobiliaris plens, que arribi a donar satisfacció a les necessitats dels clients. Tant se val si sols teniu un pis o  una quantitat important de patrimoni a gestionar, sempre us podrem donar una solució personalitzada. Podem comercialitzar un aparcament o un edifici sencer o una promoció fraccionadament, sempre cercarem com resoldre el repte. Esperem rebre la vostre visita, per donar-vos a conèixer els serveis que posem a la vostra disposició.

Si ens voleu donar la oportunitat de proposar-vos la nostra solució a la vostra necessitat, us podem facilitar invitacions personals que us permetin accedir de forma gratuïta a la fira, ens podeu adreçar un e-mail de contacte i les tindreu disponibles.

Ens trobareu a l’estand B-217 del palau 8.

Us hi esperem!

Entra en vigor avui el canvi en els tipus de retencions aplicables per els pagaments. En la activitat professional, ens resulta rellevant la modificació en el cas de les factures de honoraris, que fins ara era del 19% i a comptar d’ara passa a ser del 15%. Amb menys impacte econòmic, però que cal tenir en compte, tenim les retencions en els lloguers subjectes a retenció, que fins ara era del 20% i passa a ser del 19,50% fins desembre, Ja es preveu que passarà al 19% el primer del proper gener.

Acaba de publicar-se el Decret 67/2015 de 5 de maig, que es diu col·loquialment que regula les revisions dels edificis, sota la definició d’Inspecció Tècnica dels Edificis. Fins ara, les revisions dels edificis estaven previstes en el  Decret 187/2010, de 23 de novembre, que, val a dir, no ha tingut l’esperat efecte real.

L’any 2012, arran la caiguda de un edifici al centre de Tarragona, es constatava que només el 4% dels edificis que haurien  d¡haver passat la inspecció ho havia fet. Ara entre en vigor una nova normativa, que intenta assolir els objectius que l’anterior norma no va aconseguir, incorporant a la obligació de revisió els edificis unifamiliars, tret que tinguin cèdula d’habitabilitat encara vigent. També s’ha afegit la obligació de disposar del llibre de l’edifici, que fins ara només afectava a Obra Nova i Gran rehabilitació, per la totalitat de les construccions.

Els terminis per a fer les inspeccions han quedat establerts amb el següent calendari:

1. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici, en funció de la antiguitat:

Entre 1951 i 1960: Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971: Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

2. Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

Anteriors a 1900: Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930: Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950: Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960: Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975: Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Amb un cert retard respecte la Llei estatal, que es va modificar l’any 2013, s’ha publicat la modificació de la llei per Catalunya.

Més enllà de que s’hagi ampliat la responsabilitat del nou propietari dels deutes de l’immoble, que en el cas de Catalunya ha quedat fixat en els quatre anys anteriors a la data d’adquisició, us consignem altres aspectes que també considerem rellevants:

· Tenen la condició de mancomunats entre els copropietaris els deutes de la Comunitat amb tercers. Tot i aquesta condició de mancomunat, cada copropietari respon dels deutes de la Comunitat en proporció a la seva quota.

· Els departaments de la Comunitat responen dels deutes corresponents a la anualitat en curs i als quatre anys anteriors al moment de la transmissió.

· Els Certificats d’estar al corrent de pagament en el moment de la transmissió hauran de fer constar les derrames aprovades i encara pendents de vèncer.

· Es regula de forma expressa la Vicepresidència i es preveu que la Presidència en pugui delegar les seves funcions.

· Les reunions es convoquen en una única convocatòria, amb vuit dies antelació. Tot i que es preveu la convocatòria per e-mail, subsisteixen els problemes de acreditació de la notificació. Es manté l’anunci al taulell.

· Només es poden prendre acords que estiguessin previstos en l’Ordre del Dia, inclosos els canvis de President i Administrador.

· Per la validesa dels acords, cal comptar amb la doble majoria de Vots i Coeficients, tant quan s’ha de obtenir la majoria simple, com per les majories qualificades de 4/5 parts de la Comunitat.

· El mecanisme per a l’adopció dels acords que requereixen la majoria de 4/5 parts de la Comunitat es el següent: En el moment de la votació a la Junta, només cal la majoria de vots i coeficients dels presents i representats. Seguidament, s’han d’afegir els absents, que es consideren favorables a l’acord. Es en aquest punt que s’ha assolir la majoria requerida. Un cop passats els trenta dies de la notificació als absents, si no s’ha perdut la majoria, l’acord esdevé definitivament vàlid.

· Al redactar l’acta de la reunió, s’han de identificar els resultats de les votacions (no es vàlid el genèric: “S’aprova per majoria”).

· El termini per exigir la reposició a l’estat inicial de les modificacions en els elements comuns que són notòries és de quatre anys.

· El transmitent esta obligat a notificar les dades del nou propietari quan es ven el departament.  Si no ho fa, segueix sent responsable del pagament de les quotes.

Novament, i ja arriba a la catorzena edició, es celebra, entre octubre del 2014 i juny del 2015, el Màster en Assessoria i Consultoria Immobiliària de la Universitat de Barcelona, amb la participació d’en Joan Ramón i Vidal, soci fundador de Barnaquatre, com a ponent a les sessions destinades a formar als alumnes dins l’àmbit de la gestió de les Comunitats de Propietaris, tractant la Llei de Propietat Horitzontal.

L’alumnat d’aquest màster, composat tant per persones que volen completar la seva formació com per professionals que actualitzen i milloren les seves aptituds, sempre esdevé una oportunitat per tothom, tant pels alumnes, com pel ponent, al generar-se un intercanvi de opinions i noves visions de la gestió.

Sovint es diu que el coneixement, know how, s’ha de preservar. Res més lluny de l’esperit de Barnaquatre, on ens mou compartir experiències, coneixements i les visions de les coses. Som en temps en que cal escoltar. No podem gestionar els clients aliens a les seves opinions i això també s’ha de traduir en les relacions amb els altres professionals.

Novament es celebrarà la fira Barcelona Meeting Point que tindrà lloc a la Fira de Barcelona entre els dies 29 d’octubre i 2 de novembre de 2014, assolint la 18a. edició.

Com sempre, Barnaquatre Gestió de Finques estarà present amb estand propi, aprofitant la oportunitat anyal de sentir el mercat, escoltar als altres professionals, estar amatent a les evolucions del sector i percebre les necessitats dels clients. Amb aquestes 18 trobades, anem bastint què es Barnaquatre i com podem donar resposta a mantenir el nostre compromís de qualitat i servei. Els indicadors del sector parlen del final de la davallada del mercat. Més enllà de si el mercat remunta o no, sembla que s’ha aturat la tendència a la baixa dels preus i activitats immobiliàries.

Assistirem a l’edició atents a escoltar un cop més les opcions i percepcions dels professionals, amb les portes obertes a allò que ens dóna raó de ser, els nostres clients. Esperem, doncs, gaudir de la vostra visita, donant-nos oportunitat de explicar els serveis que posem a la vostra disposició.

Per facilitar-vos invitacions personals que us permetin accedir de forma gratuïta a la fira, ens podeu adreçar un e-mail de contacte i les tindreu disponibles.

Ens trobareu a l’estand B-217 del palau 8.

Us hi esperem!

Us fem avinent de nou que en Joan Ramon i Vidal, soci fundador de Barnaquatre, tornarà a formar part del professorat en la 3a edició del Màster en Facility Management de l'Escola Sert, que se celebra entre l'octubre del 2013 i el juny del 2014.

L'Escola Sert és el centre de formació contínua a través del qual el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ofereix un programa sistemàtic de formació i acompanyament al col·lectiu professional.

L’objectiu del curs és que el professional adquireixi noves capacitats de gestió que li permetin: Establir estratègies a llarg termini d’estalvi de costos en la gestió de l’edifici, analitzar i gestionar el cicle de vida dels elements de l’edifici, planificar els manteniments preventius i correctius de l’edifici, adquirir un criteri professional a l’hora d’implantar tecnologies intel·ligents, gestionar eficaçment espais i noves ubicacions, estalviar costos energètics a l’edifici, decidir amb criteri professional davant una opció de compra o lloguer, gestionar eficaçment la subcontractació de serveis i seleccionar encertadament el programari de gestió en Facility Management més adequat.

Barnaquatre contribueix, des de la 1a edició, compartint la seva experiència en l'anàlisi dels escenaris que es presenten al gestionar els elements d'un edifici, ja sigui des de l'òptica de la propietat o la de l'usuari.

Un any més, en Joan Ramon i Vidal, soci fundador de Barnaquatre, formarà part del professorat en la XIII edició del Màster en Assessoria i Consultoria Immobiliària de la Universitat de Barcelona, que se celebra entre l'octubre del 2013 i el juny del 2014.

La Universitat de Barcelona,  des de la Facultat de Economia i Empresa, organitza un Màster adreçat a les persones interessades en el món immobiliari, amb la voluntat de oferir als participants les principals eines per realitzar negocis a l'àmbit de la gestió, inversió i promoció immobiliària. S'adreça tant a professionals del sector en actiu, com a aquelles persones interessades en realitzar aquestes tasques en un futur.

Barnaquatre contribueix, des del segon any de la seva celebració, aportant els seus coneixements dins de l'Àrea Jurídic-Immobiliària, explicant casos pràctics de Propietat Horitzontal. La nostra pràctica quotidiana permet compartir amb els alumnes no només els textos legals, sinó anar més enllà per aprendre com portar la teoria a la pràctica i com afrontar les situacions que es donen en l’exercici de l’activitat, preparant la implantació de procediments per a la vida professional.

Enguany arriba la 17a edició del Barcelona Meeting Point, que se celebrarà a la Fira de Barcelona entre els dies 23 i 27 d’octubre de 2013.

Fidels a la trobada anyal de professionals, Barnaquatre Gestió de Finques estarà present amb estand propi. Assolirem la gens menyspreable xifra de 17 intercanvis entre professionals i clients, mantenint oberta una porta que, en els moments de dificultats, adquireix una importància més gran que quan les coses son senzilles i funcionen de forma gairebé automàtica. Estarem encantats de rebre la vostre visita, per donar-vos a conèixer els serveis que posem a la vostra disposició.

Podrem facilitar-vos invitacions personals per accedir de forma gratuïta a la fira, només adreceu-nos un e-mail de contacte i les tindreu disponibles.

Ens trobareu a l’estand B-213 del palau 8.

Us hi esperem!

La publicació de la Llei 8/2013 de 26 de juny ha vingut a ajustar alguns aspectes de la legislació que regula les Comunitats de Propietaris. No obstant, aquest text només afecta als edificis situats fora de Catalunya, ja que aquests es regulen pel l’article 553 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, sense modificació per ara. Sembla important destacar que, des de l’entrada en vigor de la Llei, ha quedat modificada la responsabilitat d’un nou adquirent davant de la Comunitat pels deutes que tingués l’anterior propietari. Fins ara només arribava a la part vençuda de l’any de la adquisició i l’anterior a la mateixa. A partir d’ara, aquest segon tram de responsabilitat ha quedat ampliat fins els tres anys anteriors a la data d’adquisició. La reforma dóna resposta a una evident necessitat de resoldre la desprotecció de les Comunitats de Propietaris davant els propietaris morosos. Cal esperar que el Parlament de Catalunya també modifiqui aquesta qüestió, que potser no cal posposar a la incorporació de altres reformes que segur també son interessants, però no tant urgents com aquesta.

Copyright © Barnaquatre