Modificació de la Llei de Propietat Horitzontal a Catalunya

Date: 8 de desembre de 2022

Amb un cert retard respecte la Llei estatal, que es va modificar l’any 2013, s’ha publicat la modificació de la llei per Catalunya.

Més enllà de que s’hagi ampliat la responsabilitat del nou propietari dels deutes de l’immoble, que en el cas de Catalunya ha quedat fixat en els quatre anys anteriors a la data d’adquisició, us consignem altres aspectes que també considerem rellevants:

· Tenen la condició de mancomunats entre els copropietaris els deutes de la Comunitat amb tercers. Tot i aquesta condició de mancomunat, cada copropietari respon dels deutes de la Comunitat en proporció a la seva quota.

· Els departaments de la Comunitat responen dels deutes corresponents a la anualitat en curs i als quatre anys anteriors al moment de la transmissió.

· Els Certificats d’estar al corrent de pagament en el moment de la transmissió hauran de fer constar les derrames aprovades i encara pendents de vèncer.

· Es regula de forma expressa la Vicepresidència i es preveu que la Presidència en pugui delegar les seves funcions.

· Les reunions es convoquen en una única convocatòria, amb vuit dies antelació. Tot i que es preveu la convocatòria per e-mail, subsisteixen els problemes de acreditació de la notificació. Es manté l’anunci al taulell.

· Només es poden prendre acords que estiguessin previstos en l’Ordre del Dia, inclosos els canvis de President i Administrador.

· Per la validesa dels acords, cal comptar amb la doble majoria de Vots i Coeficients, tant quan s’ha de obtenir la majoria simple, com per les majories qualificades de 4/5 parts de la Comunitat.

· El mecanisme per a l’adopció dels acords que requereixen la majoria de 4/5 parts de la Comunitat es el següent: En el moment de la votació a la Junta, només cal la majoria de vots i coeficients dels presents i representats. Seguidament, s’han d’afegir els absents, que es consideren favorables a l’acord. Es en aquest punt que s’ha assolir la majoria requerida. Un cop passats els trenta dies de la notificació als absents, si no s’ha perdut la majoria, l’acord esdevé definitivament vàlid.

· Al redactar l’acta de la reunió, s’han de identificar els resultats de les votacions (no es vàlid el genèric: “S’aprova per majoria”).

· El termini per exigir la reposició a l’estat inicial de les modificacions en els elements comuns que són notòries és de quatre anys.

· El transmitent esta obligat a notificar les dades del nou propietari quan es ven el departament.  Si no ho fa, segueix sent responsable del pagament de les quotes.

Copyright © Barnaquatre